Tiểu phẩm: Bạn ơi nhớ nhé (Khối lớp 1+2) Trong Ngày hội truyền thông phòng tránh tai nạn bom, mìn năm 2019