14/12/22  Tin của trường  5
TRƯỜNG TH BÌNH DƯƠNG                    HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG                               NĂM HỌC 2022 - 2023                                       Chúc mừng                                Hội nghị thành công!
 14/12/22  Tin của trường  4
Sáng ngày 5 tháng 9 năm 2022, Trường TH Bình Dương tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023.